3 KROKI DO WŁAŚCIWEGO WYPEŁNIENIA DEKLARACJI

 

KROK 1. Określenie rodzaju nieruchomości i liczby lokali niezamieszkałych

KROK 2. Określenie systemu zbierania odpadów dla potrzeb naliczenia opłaty

KROK 3. Wypełnić deklarację naliczając opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kto składa deklarację po nowemu, a kto po staremu?

 

PO STAREMU DEKLARACJĘ SKŁADAJĄ:

Nieruchomości w zabudowie

jednorodzinnej o wyłącznie charakterze mieszkalnym,

tj. bez lokali użytkowych

Nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej z wyodrębnionymi lokalami niezamieszkałymi Nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej z wyłącznie lokalami mieszkalnymi,

tj. bez lokali użytkowych

NIERUCHOMOŚCI, KTÓRYCH NIE OBEJMIE GMINNY SYSTEM
Odrębnej umowy (tak jak dotychczas) wymagają następujące lokale – nie bierzemy ich w ogóle pod uwagę przy wyliczaniu należnej opłaty w deklaracjach :

1) cmentarze, świetlice miejskie, domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno–wypoczynkowe;

2) placówki szkolno-oświatowe (w tym m.in. szkoły, przedszkola, kluby malucha, żłobki);

3) zakłady i ośrodki pobytu tymczasowego, a w tym m.in.: szpitale, hotele, bursy szkolne, internaty, jednostki wojskowe i koszary;

4) zakłady karne;

5) sklepy o powierzchni powyżej 300 m2 , w których prowadzona jest działalność handlowa detaliczna i hurtowo-detaliczna w branży spożywczej lub o przeważającym spożywczym kierunku działalności;

6) nieruchomości niezamieszkałe wolnostojące;

7) lokale w których prowadzona jest działalność w zabudowie jednorodzinnej.

Nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej z wyodrębnionymi lokalami niezamieszkałymi.

Ile?

Po pierwsze tyle ile jest potrzebne (minimum określone zostało w regulaminie).
Jeżeli nieruchomość wytarza więcej odpadów danej frakcji, to obowiązkiem jest zadeklarowanie większej ilości pojemników/worków niż określona w regulaminie.

Wysokość miesięcznej opłaty dla danej nieruchomości stanowi sumę opłat ustaloną indywidualnie dla poszczególnych lokali.

Opłata dla części zamieszkałej nieruchomości wyliczana jest w taki sam sposób jak dotychczas.

Opłata dla lokalu niezamieszkałego to suma pojemników/worków jakie nieruchomość deklaruje, że będzie oddawać w ciągu miesiąca z uwzględnieniem, że :

 

frakcja zmieszana

odbierana jest 4 razy w miesiącu,

w lokalu gdzie pracuje:

do dwóch osób – ilość odpadów to 60dm3 tygodniowo – czyli np. oddawanych jest co najmniej 4 pojemniki 60dm3  w ciągu miesiąca

do czterech osób – ilość odpadów to 80dm3 tygodniowo czyli oddawanych jest np. co najmniej 4 pojemniki 80dm3  w ciągu miesiąca

powyżej 4 osób – ilość odpadów to 80dm3 tygodniowo na każde rozpoczęte 4 osoby oddawanych czyli oddawanych jest np. co najmniej 8 pojemników 80dm3 w ciągu miesiąca

frakcja odpadów papieru, frakcja odpadów tworzywa sztucznego, metalu, opakowań wielomateriałowych

odbierana jest 2 razy w miesiącu:

w lokalu gdzie pracuje:

do dwóch osób – ilość odpadów to 60dm3 w ciągu tygodnia, czyli oddawanych jest co najmniej 2 pojemniki 120dm2 w ciągu miesiąca

do czterech osób – ilość odpadów to 80dm3 w ciągu tygodnia, czyli oddawanych jest co najmniej 4 pojemniki 80dm3 w ciągu miesiąca

powyżej 4 osób – ilość odpadów to 80dm3 w ciągu tygodnia na każde rozpoczęte 4 osoby oddawanych jest co najmniej 8 pojemników 80dm3 w ciągu miesiąca

frakcja szkła

odbierana jest 2 razy w miesiącu:

w lokalu gdzie pracuje:

do dwóch osób – ilość odpadów to 40dm3 w ciągu tygodnia czyli oddawanych jest co najmniej 2 pojemniki 80dm2 w ciągu miesiąca

do czterech osób – ilość odpadów to 60dm3 w ciągu tygodnia oddawanych jest co najmniej 4 pojemniki 60dm3 w ciągu miesiąca

powyżej 4 osób – ilość odpadów to 60dm3 w ciągu tygodnia na każde rozpoczęte 4 osoby czyli oddawanych jest co najmniej 8 pojemników 60dm3 w ciągu miesiąca

frakcja bio

odbierana jest 2 razy w miesiącu:

w lokalu gdzie pracuje:

do dwóch osób – ilość odpadów to 60dm3 w ciągu tygodnia, czyli oddawanych jest co najmniej 2 pojemniki 120dm2 w ciągu miesiąca

do czterech osób – ilość odpadów to 60dm3 w ciągu tygodnia, czyli  oddawanych jest co najmniej 4 pojemniki 60dm3 w ciągu miesiąca

powyżej 4 osób – ilość odpadów to 60dm3 w ciągu tygodnia na każde rozpoczęte 4 osoby, czyli oddawanych jest co najmniej 8 pojemników 60dm3 w ciągu miesiąca

frakcja zielona :

odbierana jest raz w miesiącu a na każdej nieruchomości ilość odpadów to co najmniej 120 dm3 w ciągu miesiąca, czyli oddawany jest jeden pojemnik 120dm3.

Dla systemu workowego wyliczamy analogicznie z uwzględnieniem dostępnej pojemności worków.

Właściciel nieruchomości decyduje czy tą frakcję powinien wliczyć przedsiębiorcy.

KROK 1. Określenie rodzaju nieruchomości  i liczby lokali niezamieszkałych

  1. Należy ustalić:
  • W obrębie całego budynku:

– czy budynek wielorodzinny jest nieruchomością mieszaną, tj. czy znajdują się w nim zarówno lokale zamieszkałe, jak i lokale niezamieszkałe, na których prowadzona jest działalność,

–  ilość lokali niezamieszkałych, na których prowadzona jest działalność gospodarcza,

UWAGA: Gminnym systemem zostaną objęte wyłącznie wyodrębnione lokale użytkowe znajdujące się w BRYLE budynku wielorodzinnego, tj. będące jego integralną częścią. W gminny system nie należy wliczać wolnostojących nieruchomości handlowych lub użytkowych, nawet jeśli znajdują się  na tej samej działce ewidencyjnej, co budynek wspólnoty. Te lokale muszą posiadać umowy na odbiór odpadów.W przypadku problemów z ustaleniem czy nieruchomość powinna zostać objęta gsgok zgłoś się do ZUK.

  • W obrębie lokalu niezamieszkałego, w którym prowadzona jest działalność:

– czy dany lokal niezamieszkały nie podlega wyłączeniom zgodnie z uchwałą nr XX/231/2020 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 29 września 2020 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

– liczbę osób wykonujących pracę w danym lokalu niezamieszkałym

UWAGA: Właściciel nieruchomości (tu: Wspólnota Mieszkaniowa lub Spółdzielnia Mieszkaniowa) aby właściwie naliczyć opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinien powziąć wiedzę na temat tego ile osób w danym lokalu wykonuje pracę.

Aby właściwie wypełnić deklarację, Właściciel nieruchomości może:
– zebrać oświadczenia od właścicieli lokali niezamieszkałych,
– dokonać sprawdzenia w miejscu,
– wypełnić deklarację na podstawie posiadanej wiedzy.

KROK 2. Określenie systemu zbierania odpadów dla potrzeb naliczenia opłaty

1.  Należy określić czy odpady będą zbierane w systemie pojemnikowym czy w systemie workowym. Od tego uzależniona jest wysokość opłaty.

SYSTEM POJEMNIKOWY

Wszystkie duże budynki mieszkalne w zabudowie wielorodzinnej mieszanej
– powyżej 4 lokali,
– dwupiętrowe i wyższe

Budynki do 4 lokali lub do pierwszego piętra, które obecnie zbierają odpady do dużych gniazd na segregację odpadów (np. wspólnie z innymi budynkami)

SYSTEM WORKOWY

Wyłącznie budynki do 4 lokali lub do pierwszego piętra, w których rzeczywiście prowadzona jest selektywna zbiórka w systemie workowym

2. Określenie zapotrzebowania na pojemniki.

Na terenie nieruchomości mieszanych, od 1 stycznia 2021 r. zarówno mieszkańcy jak i właściciele lokali handlowo-użytkowych będą wspólnie korzystali z pojemników:
– na odpady zmieszane
– na papier
– na szkło
– na PET
– na bioodpady (odpady kuchenne)

Po rozwiązaniu umów, które obecnie posiadają przedsiębiorcy zostaną od nich zabrane małe pojemniki na odpady, z których dotychczas korzystali. Przedsiębiorcy będą wrzucać odpady do pojemników Wspólnot Mieszkaniowych. W związku z tym w wielu przypadkach niezbędne będzie dostawienie dodatkowych pojemników na odpady lub zmiana częstotliwości odbioru, tak aby nie dopuścić do przepełniania się pojemników.
Mając za podstawę posiadaną wiedzę, oraz znajomość specyfiki swojej nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowe i Spółdzielnie Mieszkaniowe na bieżąco powinny przeprowadzić weryfikację potrzeb, miejsc gromadzenia odpadów i pojemników. Zgłoszeń należy dokonywać na adres: zgloszenia@zuk-stargard.pl

KROK 3. Wypełnić deklarację naliczając opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zobacz: Przykładowo wypełniona deklaracja

UWAGA:
Opłata za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości niezamieszkałych naliczana jest za każde 4 osoby wykonujące pracę.
Nie ma więc opłaty maksymalnej jaką można naliczyć dla przedsiębiorcy.

Stawki za pojemnik dla Gminy Miasto Stargard
 dm3 pojemniki worki
1100 58,00  
240 12,64  
120 6,32 7,50
80 4,23 5,00
60 3,16  

TERMINY SKŁADANIA DEKLARACJI:

Ustawowym terminem na złożenie deklaracji zmieniających za styczeń 2021 r. dla wszystkich nieruchomości jest 10 lutego 2021 r. , jednak podczas spotkania z Zarządcami ustalono, że umownym terminem złożenia pierwszych zmienianych deklaracji dla nieruchomości mieszanych obowiązujących za styczeń 2021 r. będzie 10 stycznia 2021 r.

Złożenie deklaracji w tym terminie:

– pozwoli na sprawne poinformowanie przedsiębiorców o konieczności rozwiązania umów na odbieranie odpadów, dzięki czemu nie będą oni podwójnie obciążani za śmieci (z tytułu deklaracji i z tytułu umowy),
– pozwoli na sprawne poinformowanie Operatora systemu o konkretnych lokalach, które od dnia 1 stycznia wchodzą w gminny system,
– umożliwi szybszą weryfikację poszczególnych miejsc gromadzenia odpadów w kontekście dostawienia pojemników lub ewentualnych zmian w harmonogramach odbioru.