Wprowadzeniem do tematyki  Gospodarki Obiegu Zamkniętego zaczęło się szkolenie dla Zarządców nieruchomości wielorodzinnych.

Omówiono również:
– funkcjonowanie gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Stargard,
– role i zadania właścicieli nieruchomości w kontekście art. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
– rady na odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych w gminnym systemie,
– wymagania stawiane gminom w zakresie poziomów odzysku i recyklingu, oraz
– kontrole segregacji.

W myśl zasady: „Przykład idzie z góry – siła działa z dołu” wspólnie angażujemy się w działania edukacyjne, nadążamy za trendami w gospodarce odpadami i szukamy nowych rozwiązań, nie tylko w przekazie i edukacji, ale również w działaniach.

Jeśli towarzyszą Ci myśli:
„I tak się nie uda”, „Nie warto się starać, bo i tak nikt tego nie doceni”, „Posprzątać to my sobie sami możemy”, „Po co nam to?”

To wiedz, że każdy z nas powinien kłaść nacisk na stałe dążenie do poprawy, nawet jeśli zmiany są małe. Proces ten opiera się na przekonaniu, że nawet drobne zmiany/ulepszenia/działanie skumulowane na przestrzeni czasu prowadzą do znaczących rezultatów. Chociażby takich jak poprawa wyglądu naszych wiat śmietnikowych, podniesienie wskaźników recyklingu.

Jako społeczeństwo globalne kupujemy coraz więcej i więcej. Nabywane dobra nie są w pełni konsumowane. Szacowane wykorzystanie dóbr w skali świata wynosi maksymalnie 30%, a zużycie surowców pierwotnych stale się powiększa. Wg prognoz ONZ do roku 2060 podwoi się całkowite zużycie surowców, osiągając poziom 190 mln ton rocznie, wobec obecnych 92 mld ton, spowoduje to wzrost emisji gazów cieplarnianych o 43%.

Stąd konieczność zmiany paradygmatu posiadania na paradygmat używania, do którego podchodzić można zarówno w kontekście współdzielenia, jak i cyrkulacji. W związku z tym o poziomie recyklingu warto powiedzieć nieco więcej.

Wykres prezentuje stopień segregacji odpadów opakowaniowych w w poszczególnych latach.

Zauważalny wzrost wysegregowania odpadów nastąpił w 2020 r. gdy nastąpiły znaczące zmiany w gminnym systemie, czyli obowiązek segregacji wobec wszystkich właścicieli nieruchomości. Od 2020 r. zauważalna tendencja linii pozwala na jasne sprecyzowanie wniosków o konieczności wzmożenia edukacji ekologicznej, która pozwoli na zwiększenie stopnia wysegregowywania surowców wtórnych.

Dane dla 2023 r. będą znane z końcem marca, gdy do Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie spłynął wszystkie dane i sprawozdania.
Pamiętajmy jednak, że recyklingowi podlegają nie tylko odpady opakowaniowe, ale również odpady niebezpieczne, wielkogabarytowe, kuchenne, trawa, liście, tekstylia, opony itd. Segregujmy zatem wszystkie odpady, dzięki temu wpłyniemy na poprawę

Aby poprawić jakość segregacji, wspólnie z zarządcami postanowiliśmy stworzyć bazę odpadów stwarzających problemy z segregacją.
Przykłady:
– jak wyrzucić końcówkę od szczoteczki sonicznej?
– czy lodówka jest odpadów niebezpiecznym czy wielkogabarytowym?
– co zrobić z paragonem?

Jeśli masz problemy z jakimiś frakcjami, zgłoś to u swojego zarządcy lub prześlij zapytanie na adres mailowy ZUK. Dane kontaktowe w zakładce KONTAKT.

Razem twórzmy gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi.

CZYM JEST GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO?

Gospodarka obiegu zamkniętego to koncepcja, która odnosi się do systemu, w którym surowce, produkty, oraz zasoby są maksymalnie wykorzystywane i regenerowane, z minimalną ilością odpadów i marnotrawstwa. W przeciwieństwie do tradycyjnego modelu gospodarki liniowej, który zakłada wydobycie surowców, produkcję, użycie oraz ostateczne wyrzucenie odpadów, gospodarka obiegu zamkniętego stawia na cyrkularność zasobów.

Główne cechy gospodarki obiegu zamkniętego to:

  1. Minimalizacja odpadów: Zamiast pozwalać, aby surowce stawały się odpadami, gospodarka obiegu zamkniętego stawia na ich ponowne wykorzystanie, regenerację, oraz przetwarzanie.
  2. Recykling i regeneracja: W gospodarce obiegu zamkniętego, surowce są recyklingowane i regenerowane, aby mogły być ponownie używane w produkcji.
  3. Projektowanie z myślą o ponownym wykorzystaniu (Design for recycling): Produkty są projektowane w taki sposób, aby ich składniki mogły być łatwo rozdzielane i odzyskiwane po zakończeniu cyklu życia produktu.
  4. Współpraca między sektorami: Gospodarka obiegu zamkniętego wymaga współpracy między różnymi sektorami gospodarczymi, w tym produkcji, dystrybucji, konsumpcji oraz recyklingu.

Wdrażanie gospodarki obiegu zamkniętego ma na celu zmniejszenie negatywnego wpływu człowieka na środowisko poprzez zmniejszenie zużycia surowców naturalnych, emisji gazów cieplarnianych oraz ilości odpadów produkcyjnych. Pomaga to również zmniejszyć zależność gospodarki od surowców kopalnych i surowców naturalnych, poprawić efektywność wykorzystania zasobów oraz stymulować innowacje technologiczne.