W dniu 21 grudnia 2021 r. podczas sesji Rady Miejskiej w Stargardzie uchwalone zostały uchwały dotyczące gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:
– uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Stargard,
– uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwały te wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, tj. 11 stycznia 2021 r. Wprowadzone zmiany są w głównej mierze konsekwencją nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie z dniem 23 września 2021 roku i dotyczą m.in. zwolnienia z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na bioodpady stanowiące odpady komunalne, dla właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali że ww. frakcję odpadów będą kompostować w przydomowych kompostownikach, oraz zwolnienie Operatora systemu z wyposażania w ten pojemnik nieruchomości korzystających z ulgi za kompostowanie. Ponadto uregulowano zapisy dotyczące obowiązku stosowania indywidualnego oznakowania worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych. Oznakowanie ich następuje za pomocą naklejek z kodami kreskowymi, które są przyporządkowane do każdego właściciela nieruchomości.

ZMIANY WYSOKOŚCI STAWEK OPŁAT OBOWIĄZYWAĆ BĘDĄ OD 1 MARCA 2022 r.

Na grudniowej sesji uchwalone zostały również:
– uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy,
– uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
Uchwały dotyczące zmiany stawek i zmiany deklaracji wchodzą w życie z dniem 1 marca 2022 r.

Ze wszystkimi uchwałami można zapoznać się TUTAJ

Mając na uwadze konieczność bilansowania się gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, Radni Rady Miejskiej uchwalili następujące miesięczne stawki za śmieci, które będą obowiązywały od 1 marca 2022 r.:

BUDYNKI WIELORODZINNE:
29,00 zł – gospodarstwo jednoosobowe (wzrost o 2,00 zł),
54,50 zł – gospodarstwo dwuosobowe (wzrost o 5,50 zł),
75,00 zł – gospodarstwo trzy- i więcej osobowe (wzrost o 10,00 zł),

BUDYNKI JEDNORODZINNE:
38,00 zł – gospodarstwo jednoosobowe (wzrost o 1,00 zł),
68,50 zł – gospodarstwo dwuosobowe (wzrost o 4,50 zł),
95,00 zł – gospodarstwo trzy- i więcej osobowe (wzrost o 10,00 zł),

Stawka za brak segregacji wynosić będzie dwukrotność stawki za segregację (wskazanej powyżej).

Zwolnienie z części opłaty za kompostowanie odpadów dla zabudowy jednorodzinnej:
Ustalone zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, wynosi 4,00 zł.

UWAGA!!!
Pierwsza płatność ww. opłaty z zastosowaniem nowych stawek za miesiąc marzec 2022 r. będzie wymagana do 15 kwietnia 2022 r.
W pierwszym kwartale roku będą generowane zawiadomienia o nowej wysokości opłat.

W Stargardzie wzrost opłat jest minimalny, w porównaiu do innych gmin ościennych. Na terenie Polski są gminy, w których stawki wzrosły nawet o 100 %. Na terenie naszego miasta wzrost oplaty jest konsekwencją przeprowadzonych postępowań w sprawie zamówień publicznych na odbiór oraz na zagospodarowanie odpadów komunalnych. Znaczący wzorst inflacji, wzrost kosztów paliwa, energii, amortyzacji, wzrost wynagrodzeń minimalnych został przełożony bezpośrednio na oferty cenowe złożone przez firmy biorące udział w przetargach. Średnia podwyżka na  jedną osobę w gospodarstwie wyniosła 2,23 zł. Są gminy, gdzie na 1 osobę podwyżka wyniosła nawet 10 i więcej złotych.
Stargardzki system skonstruowany jest tak, aby chronić zarówno osoby prowadzące małe gospodarstwa domowe oraz rodziny wielodzietne – stąd zróżnicowanie opłat na różne rodzaje gospodarstw:
– niższe stawki dla gospodarstw jedno i dwuosobowych,
– stałe stawki dla gospodarstwa wieloosobowego: trzyosobowego i większego, które niezależnie od ilości osób w gospodarstwie (3 osoby, 4 osoby, 6 osób it.) wniesie jedną stałą opłatę. Dla przykładu, w Goleniowie 4 osobowe gospodarstwo wniesie opłatę w wysokości 120,00 zł, na terenie Gminy wiejskiej Stargard: 148,00, a na terenie Miasta Stargard – 95 zł w zabudowie jednorodzinnej i 75,00 zł w zabudowie wielorodzinnej.

CO W TAKIM RAZIE Z DEKLARACJAMI?

Zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna zamieszkała (bez lokali, w których prowadzona jest działalność):
Jeżeli nieruchomość jest objęta gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, nie ma obowiązku składania nowych deklaracji ponieważ nie zmieniła się metoda naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Po 1 marca 2022 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczana będzie od gospodarstwa domowego, czyli tak jak dotychczas. Zmienie ulegnie wysokość stawek, w związku z tym wszyscy właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienie o nowej wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty
i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Zawiadomienie stanowi podstawę
do wystawienia tytułu wykonawczego.

Zabudowa wielorodzinna mieszana (lokale mieszkalne + przedsiębiorcy prowadzący działalność w lokalach niezamieszkałych w tej zabudowie ):
Wyjątek stanowią zabudowania mieszane w zabudowie wielorodzinnej. W tym przypadku zmianie ulegają dane i sposób obliczania opłaty. W związku z tym, właściciele tych nieruchomości (tj. zarządcy wspolnót mieszkaniowych) są zobowiązani do złożenia nowych deklaracji naliczających opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 10 dni od wystąpienia zmiany, tj. do 10 kwietnia 2022 r. za marzec.

UWAGA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE: Wcześniejsze złożenie deklaracji pozwoli na szybszą ich weryfikację.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie przy  ul. Pierwszej Brygady 35 (budynek SARL)

tel.: 091 834 18 39 , 091 834 18 40, www.zuk-stargard.pl / zuk@zuk-stargard.pl