Światowy Dzień Ochrony Środowiska został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1972 roku w celu przybliżenia kwestii związanych z ochroną środowiska i edukacją ekologiczną, a także w celu promowania ekologicznego stylu życia.

Ochrona środowiska ma na celu działania niwelujące lub zapobiegające wyrządzeniu szkód otoczeniu, jak również działania zmierzające do zmniejszenia ryzyka powstawania takich szkód. Dlatego też tak bardzo istotne jest racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom, a w tym również segregacja odpadów oraz recykling.

Musimy być świadomi tego, że niekontrolowane postępowanie z odpadami ma wpływ nie tylko na otaczające nas środowisko, ale również na każdego z nas. Zwiększanie świadomości społecznej w zakresie właściwego gospodarowania odpadami komunalnymi, a w tym segregacja odpadów przyczynia się do:

  • zmniejszenia ilości odpadów trafiających na składowisko,
  • ochrony zasobów naturalnych takich jak ropa naftowa i drzewa,
  • redukcji zużycia energii o 75%,
  • redukcji zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery o 74%,
  • zmniejszenia wytwarzania ścieków o 35%,
  • zmniejszenia kosztów wytwarzania nowych produktów.

Zadbajmy wspólnie o środowisko, w którym żyjemy nie tylko ze względów estetycznych, ale również ze względu na to, że odporność organizmu i zdrowie nasze, naszych bliskich oraz przyszłych pokoleń zależy w dużej mierze od tego jak postępujemy i w jakim otoczeniu żyjemy.
Zanieczyszczenia, spaliny, substancje uwalniane do środowiska tj. wody, gleby lub powietrza podczas niekontrolowanego rozkładu odpadów, czy podczas nieodpowiedzialnego spalania odpadów – to wszystko przyczynia się do powstawania alergii, chorób nowotworowych oraz zmian w gospodarce hormonalnej człowieka, która wpływa zarówno na płodność ale również determinuje występowanie cech męskich lub żeńskich u konkretnej płci.

Ponadto odpady w środowisku stanowią fizyczne zagrożenie w tym między innymi:

  • drobne fragmenty odpadów np. plastikowych mogą być mylone z pożywieniem i połykane przez zwierzęta,
  • reklamówki, sznurki, worki foliowe mogą doprowadzić do zaplątania się zwierzęcia i uduszenia,
  • ostre fragmenty mogą doprowadzić do skaleczenia,
  • szkło może być przyczyną pożarów itp.

Kształtujmy nasze środowisko odpowiedzialnie. Nie szkodźmy środowisku – nie szkodźmy sobie i przyszłym pokoleniom.