W Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego opublikowane zostały już wszystkie uchwały kształtujące system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Stargard Szczeciński:

  • uchwała Nr XII/117/2015 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 października 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego  z dnia 30.10.2015r. poz. 4123), link do uchwały
  • uchwała Nr XII/120/2015 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 października 2015r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Stargard Szczeciński (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego  z dnia 30.10.2015r. poz. 4124),
  • uchwała Nr XII/121/2015 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 października 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego  z dnia 04.11.2015r. poz. 4257),
  • uchwała Nr XII/119/2015 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Stargard Szczeciński (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego  z dnia 03.12.2015 r. poz. 5017), link do uchwały, zmieniony rozstrzygnięciem nadzorczym nr NK-3.4131.321.2015.KN Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 01.12.2015r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego  z dnia 03.12.2015r. poz. 5018)
  • uchwała Nr XII/118/2015 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 03.12.2015 r. poz. 5002)

Nowe uchwały podlegają nadzorowi Wojewody Zachodniopomorskiego i Regionalnej Izby Obrachunkowej i wchodzą w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Podjęte przez Radę Miejską uchwały są dostępne na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Urzędu Miejskiego w zakładce Rada Miejska oraz na stronach Dziennika Urzędowego Województwa Zachodniopomorskiego.

Nowy sposób naliczania opłat od gospodarstwa domowego będzie obowiązywał od stycznia 2016r., a pierwsza płatność opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w nowej wysokości (za styczeń) nastąpi w terminie do 15 lutego 2016 r.