W czasie gdy jesteśmy zobowiązani do stosowania środków zapobiegawczych rozprzestrzenianiu się koronawirusa, powstaje dużo odpadów w postaci jednorazowych rękawiczek oraz maseczek.

Powstawanie odpadów komunalnych jest nieodzownym elementem bytności człowieka. Pomimo podejmowanych działań mających na celu ograniczenie ich ilości,  nie da się w zupełności wyeliminować ich powstawania.

Tym bardziej, w dobie zagrożenia epidemicznego powinniśmy zwrócić uwagę na sposób postępowania z poszczególnymi frakcjami odpadów, zwłaszcza, że powstają również w miejscach gdzie przebywają osoby będące na kwarantannie, lub zakażone koronawirusem Covid-19.

Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z Ministerstwem Klimatu przygotował specjalne wytyczne dla gmin, osób zdrowych objętych kwarantanną oraz dla osób stosujących środki zapobiegawcze np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniani się koronowirusa,  osób przebywających w izolacji oraz podmiotów zajmujących się odbiorem odpadów i gospodarowaniem nimi.

W trosce nie tylko o środowisko, ale w głównej mierze o nasze zdrowie, pozbywajmy się odpadów w postaci zużytych rękawiczek oraz maseczek w odpowiedzialny sposób. Niestety zdarzały się również przypadki, że tuż po zrobieniu zakupów, jednorazowe rękawiczki, czy maseczki były wyrzucane na chodnik lub ulicę. Taka niefrasobliwość i brak wyobraźni  może powodować zagrożenie.

Główny Inspektor Sanitarny wyszczególnił sposób postępowania z odpadami w podziale na dwie grupy:
1. maseczki i rękawiczki pochodzące od osób zdrowych,
2. maseczki i rękawiczki pochodzące z miejsc izolacji lub kwarantanny, które były użyte przez osoby zakażone wirusem SARS-CV-2 lub chore na COVID-19

Rękawiczki i maseczki wyrzucane przez zdrowe osoby

Odpady w postaci zużytych maseczek oraz rękawiczek ochronnych (niezależnie od materiału z jakiego są wykonane), które zostały wytworzone przez zdrowe osoby powinny być wrzucane do pojemnika na odpady zmieszane.
Dotyczy to maseczek i rękawiczek, które są stosowane zarówno w domach, w miejscu pracy, podczas zakupów, czy w środkach komunikacji miejskiej.

Wytyczne dla zdrowych osób, oraz zdrowych osób przebywających na kwarantannie (u których nie wykryto koronawirusa) :

  • Odpady komunalne zwyczajowo powstające w naszych gospodarstwach domowych (odpady zmieszane, tworzywa sztuczne, papier, opakowania szklane, bioodpady itp.) należy segregować do właściwych pojemników lub worków, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Stargard, oraz właściwie przygotowane do odbioru wystawić w miejscu gromadzenia odpadów zgodnie z zapisami uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym. Zobacz: akty prawne
  • Odpady powstające w związku z zastosowaniem środków zapobiegawczych, tj. maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe należy zebrać do worków, zawiązać a następnie wrzucić do pojemnika na odpady zmieszane.

Odpady wytwarzane w miejscach izolacji lub kwarantanny przez osoby zakażone wirusem SARS-CV-2 lub chore na COVID-19

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, odpady wytwarzane w miejscach kwarantanny lub izolacji, ze względu na miejsce powstawania oraz na ich skład stanowią odpady komunalne.  Jednakże ze względu na obecną sytuację oraz brak na ten moment ustaleń naukowych dotyczących czasu aktywności wirusa na powierzchniach, Ministerstwo Klimatu wystosowało specjalistyczne zalecenia dotyczące postępowania z takimi odpadami i zachowania szczególnych środków ostrożności.

Ze strony Ministerstwa Klimatu można pobrać szczegółowe wytyczne dotyczące postępowania z odpadami w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2

Źródło: www.gov.pl