Planty Stargardzkie – ogrody rekreacji.

Rewitalizacja zieleni w parkach: Bolesława Chrobrego, Popiela i Jagiellońskim”.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Celem głównym przedsięwzięcia jest rewitalizacja terenów zieleni na obszarze Parku Chrobrego, Popiela i Jagiellońskiego oraz zwiększenie powierzchni terenów zieleni w obszarze skweru przy ul. gen. Andersa w Stargardzie.

Realizacja projektu przewiduje działania w zakresie:

  • Zieleń – nasadzenia,
  • Oświetlenie,
  • Aleje piesze utwardzone i gruntowe,
  • Naprawa i kosmetyka zabytkowych schodów,
  • Naprawa i kosmetyka Mostu Panieńskiego,
  • Integracyjny plac zabaw,
  • Mała architektura.

Zakres prac w ramach projektu:

PARK BOLESŁAWA CHROBREGO

Projektowane zagospodarowanie zachodniej części Parku Bolesława Chrobrego zakłada wprowadzenie roślinności niskiej i zadarniającej w celu podniesienia jego walorów estetycznych oraz w celu uszczelnienia „zielonej bariery”, odgradzającej Stare Miasto od ruchliwego i głośnego centrum. Zakłada się zachowanie funkcjonalności parku, który dzięki nowemu zagospodarowaniu zieleni będzie jeszcze bardziej atrakcyjnym, ogólnodostępnym, bezpłatnym terenem-miejscem wypoczynku i relaksu dla wszystkich mieszkańców Stargardu.

PARK POPIELA

Projektowane zagospodarowanie parku zakłada stworzenie nowej organizacji przestrzeni parku, w nawiązaniu do historycznego układu alejek. Zakłada się zachowanie funkcjonalności, z uwzględnieniem aspektów historycznych, ale i współczesnych standardów i potrzeb użytkowników parku, tak aby był on ogólnodostępnym miejscem wypoczynku i relaksu. Projekt przewiduje zagospodarowanie terenu w zieleń i strefy wypoczynku wraz z elementami małej architektury, komunikację (chodniki i place), oświetlenie (schody i główna aleja), oraz infrastrukturę techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania projektowanego terenu parku. Zakłada się również stworzenie nowych wejść do parku oraz budowę pochylni (od strony ul. Strażniczej), co umożliwi korzystanie z parku osobom niepełnosprawnym oraz osobom z wózkami dziecięcymi a także renowację kładki – Mostu Panieńskiego, łączącego Park Popiela z Parkiem Jagiellońskim.

PARK JAGIELLOŃSKI

Projektowane zagospodarowanie parku zakłada stworzenie nowej organizacji przestrzeni parku w nawiązaniu do historycznego układu alejek. Projekt przewiduje zagospodarowanie terenu w zieleń i strefy wypoczynku wraz z elementami małej architektury (plac zabaw, pojemniki na odpady, stojaki rowerowe, ławki), komunikacją (chodniki i place), oświetleniem oraz infrastrukturę techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania projektowanego zagospodarowania terenu. Główne ciągi piesze zaplanowano utwardzić kostką betonową, tak aby ułatwić poruszanie się osobom na wózkach, niedowidzącym czy starszym. Plac zabaw zaplanowano w formie dwóch kolistych placyków – jeden z nich z nawierzchnią piaszczystą, drugi wychodząc naprzeciw osobom
z niepełnosprawnościami o nawierzchni tartanowej. Na integracyjnym palcu zabaw planuje się ustawić urządzenia zabawowe, z których korzystać będą mogły również osoby na wózkach inwalidzkich. W dwóch placykach, w ich centralnej części zaplanowano okrągłą w kształcie rabatę różaną obsadzoną wielokwiatowymi różami.

SKWER PRZY UL. GEN. WŁ. ANDERSA

Projektowane zagospodarowanie skweru zakłada stworzenie nowej organizacji przestrzeni publicznej z możliwością wykorzystania terenu jako: zielonego skweru i miejsca spotkań mieszkańców. Koncepcja przewiduje zalegalizowanie istniejących przedeptów, które wyznaczają faktyczne kierunki komunikacji mieszkańców i wykonanie tam nawierzchni gruntowych. Pomiędzy ścieżkami planuje się nasadzenia krzewów ozdobnych i drzew.

Budżet zadania: 7 054 640,30 zł

Koszty kwalifikowalne: 6 790 555,30 zł

Poziom dofinansowania: 85%

Kwota dofinansowania: 5 771 972,00 zł