Planty Stargardzkie – ogrody rekreacji. Rewitalizacja.

Planty Stargardzkie - ogrody rekreacji. Rewitalizacja zieleni w parkach: Bolesława Chrobrego, Popiela i Jagiellońskim”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Celem głównym przedsięwzięcia jest rewitalizacja terenów zieleni na obszarze