Szczegóły:
Opublikowano: piątek, 04.03.2022, godz. 12:00

 

OGŁOSZENIE

Gmina – Miasto Stargard Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie przedstawia informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne na utrzymanie czystości i porządku oraz koszenia trawników i grabienia opadłych liści w pasach zieleni dróg gminnych, skwerach oraz innych terenach zieleni Gminy Miasto Stargard

Ogłoszenie

SWZ

Załączniki do SWZ

Link do
platformy zakupowej

ZMIANY

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA

ODWOŁANIA

ROZSTRZYGNIĘCIE

Informacja z otwarcia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyniku postępowania