Szczegóły:
Opublikowano: piątek, 04.03.2022, godz. 21:40

OGŁOSZENIE

Gmina Miasto Stargard – Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie z siedzibą przy ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard, na podstawie art. 277, w związku z art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawia informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne na utrzymanie czystości i porządku oraz wykonywanie koszenia w parkach należących do Gminy Miasto Stargard.

Ogłoszenie

SWZ

Załączniki do SWZ

Link do
platformy zakupowej

ZMIANY

Komunikat o zmianie SWZ

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA

UWAGI DO OGŁOSZENIA

ODWOŁANIA

ROZSTRZYGNIĘCIE

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyniku postępowania