W 2017r. wszystkie wymagane przepisami prawa poziomy odzysku i recyklingu niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz poziom ograniczenia odpadów biodegradowalnych przekazywanych do składowania zostały osiągnięte zarówno przez Miasto, jak i przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne, a także w ramach funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Oznacza to, że przyjęty model funkcjonowania gminnego systemu, podjęte działania naprawcze oraz racjonalne gospodarowanie odpadami komunalnymi przyniosły efekty.

W 2017 r. zredukowano masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do 13,15%. Zgodnie z przepisami, w 2017 r. dopuszczalny poziom ograniczenia masy tych odpadów kierowanych do składowania wynosił 45%. Oznacza to, że  odpady komunalne ulegające biodegradacji wytworzone na terenie naszego miasta oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych (które poddane zostały przetworzeniu) w większości zostały poddane procesom odzysku, co wpłynęło na osiągniecie ww. wymaganego poziomu redukcji.

Jednocześnie w 2017r. należało osiągnąć 20% poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. W Stargardzie osiągnięto poziom w wysokości 36,67%, czyli z nawiązką.

W 2017r. odebrano 2 084,84Mg  surowców wtórnych tj. ok.5% więcej niż w 2016r. Natomiast recyklingowi zostało poddanych 2024,62 Mg tych odpadów. Odpady poddane recyklingowi to zarówno te, które zostały odebrane u „źródła”, zebrane w EKOPUNKCIE oraz wysegregowane na linii sortowniczej.

Pomimo osiągania przez Miasto wymaganych poziomów recyklingu, w kolejnych latach, niezbędne będzie podjęcie działań m.in. w zakresie ograniczania masy wytwarzanych odpadów komunalnych, zwiększenia ilości jakościowo dobrze wysegregowanych odpadów u  ,,źródła”, zwiększenia przepustowości instalacji do doczyszczania selektywne zebranych odpadów opakowaniowych  oraz szukania rynku zbytu dla surowców problematycznych, ponieważ w latach 2019-2020 wymagane poziomy znacznie wzrosną (w 2019 r. – 40,0% i 2020 r. – 50,0%). Bez wspólnego zaangażowania i wysiłku mieszkańców oraz podmiotów odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami, Gmina nie będzie w stanie osiągnąć wymaganych poziomów.

Wymagany poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku komunalnych odpadów budowlanych i rozbiórkowych również został przez miasto osiągnięty. Zgodnie z przepisami 45% tych odpadów powinno zostać poddane recyklingowi, a Gmina Miasto recyklingowi poddała aż 96,95% odebranych komunalnych odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Wszystkie wymagane prawem poziomy odzysku osiągnięto również w ramach funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj.:

  • poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – w wysokości  10,97%,
  • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – w wysokości 32,09%,
  • poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – w wysokości 96,96%.