W dniu 29 września 2020 r. na sesji Rady Miejskiej podjęte zostały uchwały wprowadzające istotne zmiany w funkcjonowaniu gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Najistotniejszą jest objęcie od 1 stycznia 2021 r. gminnym systemem lokali handlowo usługowych znajdujących się w zabudowie wielorodzinnej.

Objęcie gminnym systemem nieruchomości mieszanych (tj. stanowiących w części nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – tzw. lokale użytkowe) pozwoli na:

 • rozwiązanie problemów lokalizacyjnych zgłaszanych przez zarządców nieruchomości, związanych z brakiem możliwości wyodrębnienia osobnych miejsc na pojemniki dla przedsiębiorców;
 • umożliwienie przedsiębiorcom segregacji odpadów i ich odbiór bezpośrednio z nieruchomości;
 • odbiór odpadów jednym transportem i z jednego pojemnika wspólnego dla mieszkańców jak i właścicieli lokali użytkowych, co rozwiąże wiele problemów np.:
  1. często podnoszonego braku miejsca na dodatkowe pojemniki do segregacji odpadów,
  2. właściciele nieruchomości mieszanych nie będą musieli ponosić dodatkowych kosztów na utwardzenie dodatkowych miejsc pod pojemniki, czy rozbudowanie altan,
  3. przedsiębiorcy nie zostaną obciążeni dodatkowym kosztem zakupu nowych pojemników do segregacji,
  4. wyeliminowane zostaną przypadki podrzucania przez nieuczciwe osoby odpadów do pojemników.

 

UWAGA!

Gminnym systemem objęci zostaną wyłącznie przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w lokalu znajdującym się w zabudowie wielorodzinnej.

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w zabudowie typowo niezamieszkałej, lub w zabudowie jednorodzinnej pozostaną na dotychczasowych zasadach, a więc będą zobowiązani posiadać umowę na odbiór odpadów (zmieszanych i zebranych selektywnie) zawartą z dowolnie wybranym przedsiębiorcą posiadającym wpis do Rejestru Działalności Regulowanej.

Gminnym systemem nie będą również objęte:

 • cmentarze, świetlice miejskie, domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno–wypoczynkowe,
 • placówki szkolno-oświatowe,
 • zakłady i ośrodki pobytu tymczasowego, a w tym m.in.: szpitale, hotele, bursy szkolne, internaty, jednostki wojskowe i koszary,
 • zakłady karne,
 • sklepy o powierzchni powyżej 300 m2, w których prowadzona jest działalność handlowa detaliczna i hurtowo-detaliczna w branży spożywczej lub o przeważającym spożywczym kierunku działalności.

Ponadto, podjęte przez Radnych Rady Miejskiej uchwały, wprowadzają od 1 stycznia 2021 r. dla nieruchomości zamieszkałych następujące zmiany i regulacje:

 1. Możliwość oddania do EKOPUNKTU dodatkowych frakcji odpadów tj.:
 • tekstyliów i odzieży,
 • odpadów niebezpiecznych, niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek. (zbierane są w specjalnych pojemnikach w Ekopunkcie).
 1. Limitowanie ilości opon przekazywanych do Ekopunktu w ramach jednego gospodarstwa (8 szt. na trzy lata).
 2. Doprecyzowano zapisy dotyczące udostępniania miejsc gromadzenia odpadów, a mianowicie do miejsca gromadzenia odpadów należy zapewnić bezpośredni dojazd pojazdu specjalistycznego odbierającego odpad, a w przypadku braku możliwości zapewnienia bezpośredniego dojazdu, odpady zgromadzone w urządzeniach przeznaczonych do ich zbierania należy wystawić w miejscu, do którego jest zapewniony dojazd, w przeciwnym razie odpady nie zostaną odebrane.
 3. Określono warunek dot. odbioru odpadów remontowych odpady remontowe zmieszane z innymi odpadami, nie stanowiącymi odpadów remontowych i budowlanych nie będą przyjmowane.

Uchwały dostępne są w BIP Urzędu Miejskiego w Stargardzie