ABC segregacji odpadów komunalnych po 1 stycznia 2020 r.

Z dniem 6 września 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 13 września  1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wprowadza szereg zmian.

Najważniejsze zmiany na terenie Miasta Stargard wejdą w życie od 1 stycznia 2020 r. a więc lada moment.

Jakie zatem zmiany czekają mieszkańców naszego miasta?

Zobacz również: Najczęściej zadawane pytania dot. zmian oraz odpowiedzi na nie

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązek segregacji obejmie wszystkie nieruchomości.

Każda z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Stargard zostanie wyposażona w odpowiednie pojemniki i worki do segregacji odpadów. Rolą wszystkich mieszkańców miasta, również tych którzy dotychczas nie segregowali, będzie wydzielenie poszczególnych frakcji odpadów do następujących rodzajów pojemników lub worków:

 • POJEMNIK / WOREK NIEBIESKI: suchy papier, tektura, gazety, czasopisma, torby papierowe, zeszyty, złożone kartony;
 • POJEMNIK / WOREK ŻÓŁTY: opakowania z tworzyw sztucznych, np. butelki, reklamówki, worki foliowe, opakowania wielomateriałowe: np. kartony po soku lub mleku, puste puszki, plastikowe zakrętki i kapsle;
 • POJEMNIK / WOREK  ZIELONY: szklane opakowania, np. słoiki i butelki (bez zakrętek i zawartości;
 • POJEMNIK BRĄZOWY: stałe odpady kuchenne w postaci resztek żywności, np. owoce i warzywa, ogryzki, obierki, skorupki jajek, torebki od herbaty, stare pieczywo, inne przeterminowane artykuły spożywcze bez opakowań.
  UWAGA: zakazuje się wrzucania opakowań, odpadów w postaci wędlin, mięsa, kości i ryb oraz produktów płynnych, np. zupy.
 • WOREK BRĄZOWY: odpady zielone w postaci drobnych gałązek, kwiatów, trawy i liści.

Natomiast do pojemnika na odpady zmieszane należy wyrzucić odpady, których nie da się wysegregować, np. zużyte chusteczki higieniczne, kości, stare wędliny, pampersy, zanieczyszczony tłuszczem  papier po maśle itp.

Istotną zmianą jest wprowadzenie nowej frakcji odpadów jakimi są opisane powyżej odpady kuchenne.  W Stargardzie, mieszkańcy osiedla Pyrzyckiego już od lutego 2019r. mają okazję oswajać się z obowiązkiem, który obejmie wszystkich mieszkańców od stycznia 2020 r. Obszar testowy obejmuje ok. 1200 gospodarstw domowych zarówno w zabudowie jednorodzinnej jak i wielorodzinnej.

Od stycznia 2020r. każda nieruchomość zostanie wyposażona w brązowy pojemnik do którego zobowiązani będziemy wrzucać wyodrębnione ze strumienia odpadów resztki jedzenia, owoce, warzywa, a w tym np. części zielone, obierki, skórki, skorupki od jajek, ogryzki. Innymi słowy wszystko co można poddać kompostowaniu,. Pamiętajmy, że  odpady te należy wyrzucać bez opakowań.

Do brązowego pojemnika zdecydowanie nie wolno wlewać płynnych odpadów kuchennych (np. zupy, sosów mięsnych, oleju jadalnego) ani wrzucać mięsa, wędlin, ryb i kości. Te powinny trafić do odpadów zmieszanych. Nie powinny się tu również znaleźć worki foliowe, jednorazowe reklamówki używane niejednokrotnie do pakowania odpadów, czy odpady związane z hodowlą zwierząt (odchody zwierzęce, żwirek, trociny itd.)

W jakie zatem pojemniki będą wyposażone poszczególne rodzaje nieruchomości?

W zależności od rodzaju zabudowy, przyjęto system pojemnikowy lub workowy gromadzenia odpadów.

Zabudowa wielorodzinna wyposażona będzie w pojemniki na odpady zmieszane o pojemności od 120 dm3 do 1100 dm3, pojemniki na odpady kuchenne o pojemności 120 dm3 i 240 dm3 a także w pojemniki na odpady opakowaniowe (papier, szkło i plastik) w systemie tzw. dzwonowym. Trawa i liście zbierane będą w systemie workowym tak jak dotychczas.

Właściciele domków jednorodzinnych wolnostojących, w zabudowie szeregowej i bliźniaków oraz zabudowania wielorodzinne do I piętra lub do czterech lokali mieszkalnych wyposażeni będą w dwa rodzaje pojemników: na odpady zmieszane o pojemności 120 lub 240 dm3 oraz na odpady kuchenne o pojemności 120 dm3. Odpady opakowaniowe (papier, szkło i PET) oraz odpady zielone zbierane będą w systemie workowym tak jak dotychczas.

ZMIANOM ULEGAJĄ RÓWNIEŻ WYSOKOŚCI OPŁAT

W dniu 29 października 2019 r. podczas sesji Rady Miejskiej w Stargardzie uchwalone zostały dwie uchwały dotyczące gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

 • uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy,
 • uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Wzrost opłat nastąpił już w większości gmin na terenie Polski gdzie wyniósł nawet 100 % wysokości  obowiązujących stawek. Na terenie Gminu Miasta Stargard średni wzrost opłaty to 37%. Na wzrost stawek opłat wpłynęła w głównej mierze zmiana przepisów prawa, a więc konieczność dostosowania gminnego systemu do obowiązujących przepisów i rozbudowania selektywnej zbiórki odpadów o dodatkową frakcję odpadów kuchennych.

Radni Rady Miejskiej uchwalili następujące miesięczne stawki za śmieci, które będą obowiązywały od stycznia 2020 r.:

a) budynki wielorodzinne:

 • 27,00 zł – gospodarstwo jednoosobowe (było 20,00 zł za segregowane i 26,00 zł za niesegregowane),
 • 49,00 zł – gospodarstwo dwuosobowe (było 35,00 zł za segregowane i 45,50 zł za niesegregowane),
 • 65,00 zł – gospodarstwo trzy- i więcej osobowe (było 40,00 zł za segregowane i 52,00 zł za niesegregowane),

b) budynki jednorodzinne:

 • 37,00 zł – gospodarstwo jednoosobowe (było 30,00 zł za segregowane i 39,00 zł za niesegregowane),
 • 64,00 zł – gospodarstwo dwuosobowe (było 50,00 zł za segregowane i 65,00 zł za niesegregowane),
 • 85,00 zł – gospodarstwo trzy- i więcej osobowe (było 60,00 zł za segregowane i 78,00 zł za niesegregowane),

Stawka za brak segregacji wynosić będzie dwukrotność stawki za segregację (wskazanej powyżej).

Zwolnienie z części opłaty za kompostowanie odpadów dla zabudowy jednorodzinnej:

Ustalono zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 4,00 zł.

CO W TAKIM RAZIE Z DEKLARACJAMI?

Jeżeli nieruchomość jest objęta gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, nie ma obowiązku składania nowych deklaracji ponieważ nie zmieniła się metoda naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Po 1 stycznia 2020 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczana będzie od gospodarstwa domowego czyli tak jak dotychczas. Zmianie ulegnie wysokość stawek, w związku z tym wszyscy właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienie o nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Zawiadomienie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Zarząd Usług Komunalnych zachęca właścicieli nieruchomości, którzy jeszcze nie zdecydowali się na segregację odpadów, aby rozpoczęli ją już dziś. Ostatnie miesiące roku będą idealne na wdrożenie się i rozpoczęcie segregacji odpadów zaczynając od czterech frakcji aby w styczniu rozpocząć zbieranie pięciu frakcji odpadów (papier, szkło, plastik, bioodpady, w tym odpady kuchenne, odpady zmieszane)

Należy pamiętać, że zmianie ulegają również terminy wnoszenia deklaracji. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Dotychczasowy termin wynosił 14 dni od nastąpienia zmiany.

Oprócz nowych obowiązków, ustawodawca przewidział również ulgi za podjęcie działań przez mieszkańców mające na celu ograniczanie masy odpadów.

CO W TAKIM RAZIE Z DEKLARACJAMI?

Jeżeli nieruchomość jest objęta gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, nie ma obowiązku składania nowych deklaracji ponieważ nie zmieniła się metoda naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Po 1 stycznia 2020 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczana będzie od gospodarstwa domowego czyli tak jak dotychczas. Zmianie ulegnie wysokość stawek, w związku z tym wszyscy właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienie o nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Zawiadomienie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Zarząd Usług Komunalnych zachęca właścicieli nieruchomości, którzy jeszcze nie zdecydowali się na segregację odpadów, aby rozpoczęli ją już dziś. Ostatnie miesiące roku będą idealne na wdrożenie się i rozpoczęcie segregacji odpadów zaczynając od czterech frakcji aby w styczniu rozpocząć zbieranie pięciu frakcji odpadów (papier, szkło, plastik, bioodpady, w tym odpady kuchenne, odpady zmieszane)

Należy pamiętać, że zmianie ulegają również terminy wnoszenia deklaracji. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Dotychczasowy termin wynosił 14 dni od nastąpienia zmiany.

Oprócz nowych obowiązków, ustawodawca przewidział również ulgi za podjęcie działań przez mieszkańców mające na celu ograniczanie masy odpadów.

KOMPOSTOWANIE  = OGRANICZANIE POWSTAWANIA ODPADÓW = ULGA 4 zł

Właściciele nieruchomości jednorodzinnych, którzy będą kompostować bioodpady w przydomowych kompostownikach będą mogli skorzystać z ulgi w wysokości 4 zł Aby zadeklarować kompostowanie odpadów i skorzystać z ulgi konieczne będzie złożenie nowej deklaracji wg wzoru uchwalonego uchwałą w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, która wejdzie w życie po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Kompostowanie odpadów będzie podlegało kontroli.

Głównym celem zmian jest ochrona środowiska, ograniczanie masy powstających odpadów oraz wysegregowywanie jak największej ilości surowców, które mogą zostać poddane recyklingowi. Segregując odpady przyczynimy się do ochrony naszego środowiska naturalnego:

 • Zmniejszamy ilość odpadów trafiających na składowiska, dzięki czemu składowiska  wolniej się zapełniają;
 • Chronimy wydobywanie naturalnych zasobów ziemi takich jak: ropa naftowa, złoża metali, czy drzewa.
 • Zmniejszamy koszty wytwarzania nowych produktów z odpadów względem produkcji nowych produktów z materiałów pierwotnych, co z korzyścią wpływa na ochronę środowiska. A mianowicie:
 • redukujemy zużycie energii o ok.75%,
 • redukujemy ilość zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery o ok. 74%,
 • wytwarzamy mniejsze ilości ścieków przemysłowych o 35 %

Pamiętajmy – to my dbamy o przyszłość naszej planety.

Zacznijmy od odpowiedzialnego postępowania z odpadami ograniczając masę odpadów w naszych domach oraz od segregacji.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Mieszkańców Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie przy ul. Pierwszej Brygady 35 (budynek SARL)

tel. / fax: 091 834 18 30, 91 834 18 35
zuk@zuk-stargard.pl

Biuro Obsługi Klienta tel.: 091 834 18 39 , 091 834 18 40