Zmiany w gospodarce komunalnej, w tym zmiany limitów na odpady remontowe

W dniu 26 czerwca 2019 roku opublikowane zostały w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego uchwały:

  1. UCHWAŁA NR VII/95/2019RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE z dnia 28 maja 2019 r.zmieniająca uchwałę wsprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Stargard Szczeciński
    [ ZOBACZ UCHWAŁĘ ]
  2. UCHWAŁA NR VII/96/2019RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE z dnia 28 maja 2019 r.w sprawie szczegółowego sposobu izakresu świadczenia usług wzakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości izagospodarowania tych odpadów wzamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
    [ ZOBACZ UCHWAŁĘ ]

Najistotniejszą zmianą jaka będzie obowiązywała po wejściu w życie w dniu 11 lipca 2019 r. jest zmiana limitu na odpady remontowe jakie można oddawać w ramach wnoszonej opłaty. Zgodnie z §2 ust. 3 uchwały nr VII/96/2019, odpady komunalne w postaci odpadów budowlanych i rozbiórkowych przyjmowane są wyłącznie w ramach funkcjonowania Ekopunktu w ilości nie większej niż 3 m³ w okresie trzech lat. Limit dotyczy odpadów powstałych w jednym gospodarstwie domowym w zabudowie wielorodzinnej lub na jednej nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, przy czym okresy trzyletnie liczy się cyklicznie dla wszystkich nieruchomości wspólnie, począwszy od dnia 1 lipca 2019 roku, niezależnie od daty przekazania odpadów.

Przytoczony przepis wchodzi w życiu po 14 dniach, od daty ogłoszenia uchwały, tj. w dniu 11 lipca 2019 roku.

Szczegółowe zmiany w gospodarce komunalnej:

Zmiany przepisów w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasta Stargard, uwzględniają nowy obowiązek wynikający z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19 ze zm.) polegającego na obowiązkowym zbieraniu w sposób selektywny odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. W związku z powyższym, konieczne było doprecyzowanie przepisów dotyczących selektywnego zbierania na terenie nieruchomości tej frakcji odpadów, w tym wskazanie rodzaju pojemnika w jakim mają być gromadzone oraz częstotliwości ich odbioru. Zaktualizowano również przepisy dotyczące wymagań utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub na poszczególnych nieruchomościach.

Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi podjęta była zanim Minister Środowiska wydał na podstawie art. 4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rozporządzenie w dniu 29 grudnia 2016 roku rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 roku, poz. 19, ze zm.). W związku z powyższym dotychczasowe przepisy zostały dostosowane do wymagań z przedmiotowego rozporządzenia. Rozporządzenie Ministra Środowiska rozszerzyło obowiązkowe zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny o frakcję odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. Dotychczas obowiązująca uchwała nie uwzględniała w wystarczający sposób selektywnej zbiórki w tym zakresie.

W pozostałym zakresie w przedmiotowej uchwale zmieniono częstotliwość odbioru zużytych opon, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych z terenu nieruchomości na jeden raz w miesiącu, oraz wprowadzono, opisaną wyżej, zmianę limitu odpadów remontowych z 6 m3 na 3 m3 .

Wszystkie uchwały Rady Miejskiej dostępne są TUTAJ