Cennik opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Stargardzie

(obowiązuje od dnia 01.05.2020 r.)

Zarządzenie Nr 74/2020 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 18 marca 2020 roku
[kliknij, aby pobrać]

Cennik opłat dotyczy cmentarzy przy ul. Spokojnej 49, ul. Tadeusza Kościuszki 80 i ul. Lotników.

Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty
brutto [zł]
1. Opłaty za prawo użytkowania grobu
(stawki obowiązują również przy ponowieniu prawa użytkowania grobu)
1.1. Opłata za prawo użytkowania grobu ziemnego przez okres 20 lat:
1) pojedynczego 300,00
2) pojedynczego dziecięcego (osoba w wieku do lat 6) 200,00
3) rodzinnego dwumiejscowego 800,00
1.2. Opłata za prawo użytkowania grobu murowanego przez okres 99 lat:
1) pojedynczego dwukomorowego 3.082,50
2) rodzinnego czterokomorowego 5.220,00
1.3. Opłata za prawo użytkowania niszy w kolumbarium,
mieszczącej maksymalnie 4 urny przez okres 99 lat:
3.000,00
1.4. Opłata za prawo użytkowania grobu urnowego ziemnego
dla jednej urny przez okres 50 lat:
250,00
1.5. Opłata za prawo użytkowania grobu urnowego murowanego
mieszczącego maksymalnie cztery urny przez okres 50 lat:
500,00
2. Opłaty za korzystanie z infrastruktury cmentarza
i Domu Pogrzebowego
2.1. Opłata administracyjna do każdego pochówku lub ekshumacji1 350,00
2.2. Opłata za przyjęcie lub wydanie do przechowania
w Domu Pogrzebowym zwłok, urny z prochami:
  1) w dni od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 40,00
  2) w dni od poniedziałku do piątku poza godz. 8.00 – 16.00,
w soboty, niedziele i dni świąteczne
80,00
2.3. Za przechowywanie zwłok lub urny z prochami w Domu Pogrzebowym
– za każdą rozpoczętą dobę
63,00
2.4. Za korzystanie z Domu Pogrzebowego:
  1) z sali ceremonialnej (przy ceremonii pogrzebowej)
– za każdą rozpoczętą godzinę
300,00
  2) z pomieszczenia na pożegnanie
– za każdą rozpoczętą godzinę
100,00
  3) z sali do przygotowania osoby zmarłej
– za każdą rozpoczętą godzinę
86,00
  4) jednorazowa dopłata za udostępnienie Domu Pogrzebowego
w soboty, niedziele i dni świąteczne – pobierana dodatkowo do opłaty
lub opłat pobranych zgodnie z pkt 1-3
150,00
2.5. Opłata za umieszczenie informacji o usługach związanych
z pielęgnacją i dekoracją grobów na tablicy ogłoszeniowej
nowego cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej – format A5 za 1 dzień
1,00
3. Opłata za akceptację robót budowlanych na cmentarzu,
nadzór nad pracami i ich odbiór2
150,00
4. Opłaty za wjazd na cmentarz
4.1. Opłata za prawo wjazdu na teren cmentarza pojazdu należącego
do osoby fizycznej lub podmiotu świadczącego wszelkiego rodzaju usługi
(z wyłączeniem pojazdów i sprzętu do obsługi eksploatacyjnej
i remontowej cmentarza oraz pojazdów obsługujących pogrzeby
– karawany przewożące zmarłych). Opłata przypisana jest do wskazanego pojazdu.
1) opłata jednorazowa 150,00
2) abonament miesięczny 1.080,00
4.2. Opłata za prawo wjazdu na teren cmentarza samochodu
wiozącego osobę niepełnosprawną ruchowo w stopniu znacznym,
opłata jednorazowa, łączna za dowiezienie w pobliże grobu tej osoby oraz jej odebranie
5,00

1 Opłata pobierana za czynności nadzorcze Administratora Cmentarza nad realizacją na terenie cmentarza usług pogrzebowych i cmentarnych przez osoby trzecie, świadczące usługi w zakresie pogrzebów i ekshumacji, w szczególności za:

  • utrzymanie cmentarzy,
  • czynności administracyjne, m.in.: wskazanie lokalizacji grobu, ustalenie prawa do grobu, rejestrację pogrzebu lub ekshumacji w księdze zmarłych i księdze grobów, likwidację grobu (jeśli dotyczy: protokół + dokumentacja fotograficzna), wprowadzenie zmian w komputerowej bazie danych, aktualizację danych w wyszukiwarce grobów (Grobonet), wyliczenie należnych opłat i wystawienie faktury,
  • udostępnienie terenu cmentarza dla wykonania usługi lub robót budowlanych, wydanie stosownego zezwolenia na określone prace, ustalenie zakresu i rodzaju prac w tym m.in. w zakresie uprzątnięcia terenu robót i jego otoczenia oraz wywozu materiałów i odpadów z miejsca wykonanych robót (nadzór jest wykonywany wyłącznie w zakresie zadań Administratora Cmentarza, w związku z czym nie obejmuje technologii prac, warunków technicznych ich realizacji, przestrzegania przez wykonawcę przepisów bhp czy postanowień umowy zawartej między osobą zlecającą prace a wykonawcą),

2 Opłata pobierana jest za: zgłoszenie i odbiór realizowanych robót na terenie cmentarza, dotyczących prawidłowości i terminowości zadań w obrysie grobu, w szczególności nie przekraczania wymiarów grobu i zachowania przejść między grobami.

Zarząd Usług Komunalnych przypomina, że opłaty za prawo użytkowania grobu, akceptację robót budowlanych na cmentarzu oraz za wjazd na teren cmentarzy przy ul. Kościuszki, Spokojnej i Lotników są pobierane przez Administratora cmentarzy komunalnych tj. przez spółkę Bio Star Sp. z o.o.  w budynku administracyjnym na nowym cmentarzu komunalnym przy ul. Spokojnej 49.

Informacji dotyczących bieżących opłat, ich wysokości oraz ważności można uzyskać pod numerem telefonu : 519-546-955.