Szczegóły:
Opublikowano: piątek, 03.12.2021, godz. 16:30

OGŁOSZENIE

Gmina – Miasto Stargard Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony
na utrzymanie czystości i porządku w pasach drogowych dróg gminnych oraz zimowe utrzymanie dróg
na terenie Gminy Miasto Stargard.

OGŁOSZENIE

SWZ

Załączniki do SWZ

Link do
platformy zakupowej

ZMIANY SWZ

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA

ZMIANA OGŁOSZENIA

ODWOŁANIA

ROZSTRZYGNIĘCIE

Informacja z otwarcia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty