ZMIANY W GOSPODARCE KOMUNALNEJ, W TYM ZMIANY LIMITÓW NA ODPADY REMONTOWE

W dniu 26 czerwca 2019 roku opublikowane zostały w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego uchwały:

1)     uchwała nr vii/95/2019 Rady Miejskiej w Stargardzie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasta Stargard Szczeciński (załączony plik)

2)     uchwała nr vii/96/2019 Rady Miejskiej w Stargardzie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (załączony plik)

 

Najistotniejszą zmianą jaka będzie obowiązywała po wejściu w życie w dniu 11 lipca 2019 r. jest zmiana limitu na odpady remontowe jakie można oddawać w ramach wnoszonej opłaty. Zgodnie z §2 ust. 3 uchwały nr VII/96/2019, odpady komunalne w postaci odpadów budowlanych i rozbiórkowych przyjmowane są wyłącznie w ramach funkcjonowania Ekopunktu w ilości nie większej niż 3 m³ w okresie trzech lat. Limit dotyczy odpadów powstałych w jednym gospodarstwie domowym w zabudowie wielorodzinnej lub na jednej nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, przy czym okresy trzyletnie liczy się cyklicznie dla wszystkich nieruchomości wspólnie, począwszy od dnia 1 lipca 2019 roku, niezależnie od daty przekazania odpadów. Przytoczony przepis wchodzi w życiu po 14 dniach, od daty ogłoszenia uchwały, tj. w dniu 11 lipca 2019 roku.

 

Szczegółowe zmiany w gospodarce komunalnej:

Zmiany przepisów w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasta Stargard, uwzględniają nowy obowiązek wynikający z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19 ze zm.) polegającego na obowiązkowym zbieraniu w sposób selektywny odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. W związku z powyższym, konieczne było doprecyzowanie przepisów dotyczących selektywnego zbierania na terenie nieruchomości tej frakcji odpadów, w tym wskazanie rodzaju pojemnika w jakim mają być gromadzone oraz częstotliwości ich odbioru. Zaktualizowano również przepisy dotyczące wymagań utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub na poszczególnych nieruchomościach.

 

Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi podjęta była zanim Minister Środowiska wydał na podstawie art. 4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rozporządzenie w dniu 29 grudnia 2016 roku rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 roku, poz. 19, ze zm.). W związku z powyższym dotychczasowe przepisy zostały dostosowane do wymagań z przedmiotowego rozporządzenia. Rozporządzenie Ministra Środowiska rozszerzyło obowiązkowe zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny o frakcję odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. Dotychczas obowiązująca uchwała nie uwzględniała w wystarczający sposób selektywnej zbiórki w tym zakresie.

        W pozostałym zakresie w przedmiotowej uchwale zmieniono częstotliwość odbioru zużytych opon, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych z terenu nieruchomości na jeden raz w miesiącu, oraz wprowadzono, opisaną wyżej, zmianę limitu odpadów remontowych z 6 m3 na 3 m3 .

Wszystkie uchwały Rady Miejskiej dostępne są TUTAJ

Edukacja ekologiczna

Zasady segregacji odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

Stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Cmentarze

 

Tereny zieleni miejskiej

 

Utrzymanie czystości i porządku